project_14

مدیریت پیمان

مدیریت پیمان چیست؟ مدیریت پیمان به طور ساده عبارت است از مدیریت فنی، اجرایی، مالی و اداری جهت انجام پروژه مورد نظر که صاحب کار تنها هزینه‌های صورت گرفته را پرداخت‌نموده و مدیر تمامی موارد دیگر را انجام می‌دهد. از جمله وظایف مدیر در بحث مدیریت پیمان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: بررسی و […]

survey_apsis-ir_-1200x565

نقشه برداری

پیاده کردن مرز ملک در محل با توجه به نقشه های ثبتی و بررسی دقیق در خصوص عدم تجاوز به اراضی مجاور تعیین حدود و مشخصات ملک بر روی نقشه های تفضیلی به منظور مشخص نمودن کاربری ملک تهیه و تکمیل فرم مشخصات مورد مسیر باقیمانده با توجه به خطوط طرح تفضیلی مصوب تهیه شناسنامه […]

default-image

نظارت عالیه

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی   – بازبینی و اظهار نظر در مورد تکنولوژی اجرای کار ، نحوه تفکیک طرح به پروژه های مختلف، تعیین فصل مشترک بین خدمات قابل واگذاری، برنامه زمانی کلی اجرای طرح ، ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ، تعیین روشها و سازماندهی پروژه ها در مرحله طراحی تفصیلی. […]

default-image

عامل چهارم

تعریف و نقش عامل چهارم در مدیریت پروژه‌ها در کشور ما اکثر پروژه‌ها با نظام ۳ عاملی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) اجرا میگردد. در این نظام، وظیفه هماهنگ کردن و مدیریت امور با کارفرما می‌باشد. این وظیفه با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و وظایف و مشغله ی کارفرما به خوبی انجام نمی شود و این […]